Artikel 1 Definities

Lamers Media Productions, gevestigd te Nieuwegein, KvK-nummer 84080299, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor opdrachtgever, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.


Artikel 3 Offertes

Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.


Artikel 4 Tarieven en betalingen

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de (pakket)prijs van de gekozen dienst(en) of de productprijs vermeld. Eventuele reiskosten, evenals nabestellingen, materiaalkosten, locatie, meerkosten, huur van apparatuur, stockmateriaal en wijzigingen in de standaard stijl zijn hier niet bij inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer berekend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Opdrachtnemer komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Zij is hierbij gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan. Definitieve content zal niet worden geleverd voor de volledige betaling is voldaan.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Indien zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere opdrachtgever het recht op ontbinding van de overeenkomst.
6. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan opdrachtgever worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van de door opdrachtnemer vooraf kenbaar gemaakte tarieven.
7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen dan wel opgeleverd dienen te worden.
8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.


Artikel 5 Informatieverstrekking

Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig, zoals aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst, de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
2. Opdrachtgever is op de hoogte van de standaard stijl van opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
4. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat elk moment op een shoot of tijdens een productie wordt vastgelegd.
5. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de omstandigheden tijdens de werkzaamheden zo gunstig mogelijk zijn.
6. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht tegenwerking ondervindt van derden, is zij niet aansprakelijk voor de verminderde resultaten als gevolg hiervan.
7. Indien opdrachtgever niet tevreden is met de content, door omstandigheden die vooraf kenbaar waren, kan dit niet als reden gelden om de werkzaamheden kosteloos opnieuw te doen.
8. Indien opdrachtgever later aanwezig is dan de overeengekomen tijd, komt deze tijd te vervallen.
9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor omgevingsfactoren, deze kunnen later niet kosteloos worden aangepast.
10. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het door opdrachtnemer gegeven advies. Het eindresultaat blijft afhankelijk van medewerking van opdrachtgever.
11. Opdrachtnemer zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.


Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuwe offerte opgemaakt.
2. Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Opdrachtnemer is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
3. Indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen en opdrachtnemer hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, heeft opdrachtnemer het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
4. Indien opdrachtnemer verhinderd is om de opdracht uit te kunnen voeren, wordt de datum van de fotoshoot of productie verplaatst naar een ander moment. Wanneer verplaatsing niet mogelijk is, zal zij suggesties aandragen voor vervanging, waarbij de nabewerking indien mogelijk en onder voorwaarden door opdrachtnemer zal worden voltooid. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst.
5. In geval van slecht weer zijn beide partijen bevoegd om tot 1 kalenderdag voorafgaand aan de shoot of productie deze te verzetten.
6. Annulering door opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Opdrachtgever kan de overeenkomst gesloten op afstand tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen volledig zijn uitgevoerd, of de overeenkomst b2b is aangegaan.
7. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Voor particulieren geldt dat annulering tot 3 maanden resulteert in betaling van 30% van het geoffreerde bedrag. Bij annulering binnen 3 maanden voor de reportage wordt 50% in rekening gebracht.
Voor zakelijke klanten wordt bij annulering tot 3 maanden voor de stootdatum 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht en resulteert annulering binnen 3 maanden in volledige betaling.
8. Indien de overeenkomst wordt verplaatst, door redenen anders dan overmacht, is opdrachtnemer gerechtigd verplaatsingskosten in rekening te brengen.
9. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door opdrachtnemer kunnen worden doorberekend aan opdrachtgever.


Artikel 8 Overmacht

In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, een epidemie of overheidsmaatregelen.
2. In geval van een b2c-overeenkomst kan opdrachtgever niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
4. Wanneer opdrachtgever de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.
5. Wanneer opdrachtnemer niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen doordat zij overheidsmaatregelen naleeft, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt. Zij zal zich ten volste inspannen om tot een goed eindresultaat te komen.


Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
4. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en betaling om op locatie te fotograferen of draaien.
8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd of gefilmd te worden.
9. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het maken van back-ups.
10. Wanneer opdrachtgever schade toebrengt aan apparatuur van opdrachtnemer, dient opdrachtgever de vervangingswaarde te betalen.
11. Indien de SD-kaart corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot of productie kosteloos opnieuw plaatsvinden.
12. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens doorgegeven door opdrachtgever.
13. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
14. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar eigen handelen en het handelen van aanwezigen op de shoot of tijdens de productie. Indien uit dit handelen schade ontstaat, komt dit voor rekening van opdrachtgever.
15. In het geval dat opdrachtnemer schadevergoeding is verschuldigd aan opdrachtgever voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan tweemaal het factuurbedrag dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
16. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en fotoproducten.


Artikel 10 Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, advies en content, evenals de intellectuele eigendomsrechten op het merk van opdrachtnemer, de handelsnaam en afbeeldingen op haar website en/of socials, berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie, tenzij anders overeengekomen.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals overeengekomen.
3. Wanneer wordt gewenst de content te gebruiken buiten deze doeleinden, dient opdrachtgever een aanvullende overeenkomst af te sluiten.
4. Indien content commercieel of op andere kanalen dan de eigen kanalen van opdrachtgever gebruikt wenst te worden, dient toestemming verkregen te worden van opdrachtnemer en aan naamsvermelding te worden gedaan.
5. Het is niet toegestaan om content in te sturen voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.
6. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken. Dit omvat tevens het gebruik van (Instagram) filters, aanpassen van licht en kleur.
7. Het staat opdrachtgever vrij om de voor haar gemaakte content te publiceren op eigen kanalen mits aan naamsvermelding wordt gedaan, tenzij anders overeengekomen.
8. Het eigendom van de door opdrachtnemer geleverde fotoproducten gaat pas over op opdrachtgever na volledige betaling.
9. Wanneer in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.
10. Toestemming voor de opname van de gemaakte content voor opdrachtgever ten behoeve van het portfolio van opdrachtnemer wordt verleend via het toestemmingsformulier.


Artikel 11 Bijzondere bepalingen

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
2. In geval van een opdracht van meerdere dagdelen komen eventuele voorzieningen zoals maaltijden voor rekening van opdrachtgever. Daarnaast dient opdrachtgever in geval van een meerdaagse opdracht te zorgen voor de benodigde overnachting(en).
3. Opdrachtnemer behoudt het recht om een deel van een shoot of productie te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door opdrachtgever of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.


Artikel 12 Levering

Opdrachtnemer spant zich in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.
2. De geschatte levertermijn die partijen zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
3. De geselecteerde content zal door opdrachtnemer worden bewerkt in haar gebruikelijke stijl.
4. Opdrachtnemer is niet gehouden om niet-geselecteerde of onbewerkt (RAW) materiaal aan te leveren.
5. De definitieve content wordt niet geleverd voordat volledige betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
6. Opdrachtnemer zal content naar eigen inzicht maken en bewerken.
7. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de standaard stijl van opdrachtnemer.
8. Er wordt enkel nabewerkt op kleur, licht en contrast. Wijzigingen zoals het verwijderen van objecten of aanpassingen aan gezicht of lichaam zitten niet bij de geoffreerde prijs inbegrepen.
9. In geval van een videoproductie heeft opdrachtgever recht op 1 revisieronde, mits de wijzigingen passen binnen de initiële opdracht en stijl van opdrachtnemer. Het is te allen tijde aan opdrachtnemer om te beoordelen of de gewenste aanpassingen binnen de revisie passen. Indien opdrachtnemer van mening is dat de gewenste wijzigingen een geheel nieuw concept opleveren, of opdrachtnemer langer dan een uur bezig is met de gewenste wijzigingen, is opdrachtnemer gerechtigd de wijzigen te weigeren, dan wel in rekening te brengen.
10. Aanvullende eisen van opdrachtgever leveren meerwerk op.
11. Na ontvangst van de content is opdrachtgever verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
12. Indien opdrachtgever foute leveringsinformatie doorgeeft, is opdrachtnemer hier niet voor aansprakelijk.


Artikel 13 Fotoproducten

Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten, zoals een fotoalbum. De aangegeven tarieven en levertijden zijn behoudens wijzigingen van leverancier.
2. Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.
3. Opdrachtnemer zal albums naar mijn eigen inzicht ontwerpen, waarbij zij zo redelijkerwijs mogelijk rekening zal houden met wensen van opdrachtgever. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de door opdrachtgever aangegeven wensen beschikbaar zijn bij de leverancier of alle wensen in het ontwerp worden meegenomen.
4. Zodra het fotoproduct is goedgekeurd, betaald en besteld, kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht.


Artikel 14 Cadeaubonnen

1. Cadeaubonnen dienen vooraf te worden betaald en zijn tot 2 jaar na uitgiftedatum geldig.
2. Op het moment dat een cadeaubon wordt ingewisseld, gelden de tarieven die op dat moment worden gehanteerd. Het bedrag van de cadeaubon wordt als korting verrekend.
3. Een cadeaubon kan nadrukkelijk niet retour worden genomen en kan evenmin worden ingewisseld voor contanten.


Artikel 15 Klachten

Opdrachtgever dient klachten over de geleverde diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Opdrachtnemer streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen op klachten te reageren.
2. Klachten tijdens een shoot en productie dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.
3. Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.
4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.


Artikel 16 Geschilbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.

Algemene voorwaarden
Lamers Media Productions

@lanook_studio

volg mij op instagram