Artikel 1 - Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
a. Lanook Studio: Lanook Studio, gevestigd te 3956TA Leersum aan de Koningin-Emmalaan 3, KvK-nummer 84080299, hierna ook aangeduid met ‘Lanook Studio’
b. Opdrachtgever: De persoon of personen die diensten van Lanook Studio afneemt
c. Schriftelijk: per brief, e-mail, Whatsapp en/of ander digitaal tekstbericht
d. Shoot: de fysieke uitvoering van fotografie en/of videografie

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan-biedingen, offertes en overeenkomsten voor de diensten en werkzaamheden van Lanook Studio. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Lanook Studio in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Lanook Studio en de opdrachtge-ver zijn overeengekomen.
4. Lanook Studio is gerechtigd de algemene voor-waarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor opdrachtgever, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algeme-ne voorwaarden op enig moment geheel of gedeel-telijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 - Totstandkoming
1. Opdrachtgever kan een offerte opvragen bij Lanook Studio voor diensten op het gebied van videografie en fotografie voor onder andere bruiloften, lifestyle en branding.
2. Er komt een overeenkomst tot stand door overeen-stemming over het type diensten, de locatie, de da-tum, het tijdstip en de duur van de shoot en de prijs.
3. Lanook Studio stuurt een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken aan de opdrachtgever. Als de overeenkomst tot stand komt door het goed-keuren van een offerte, geldt deze als de schriftelij-ke bevestiging.

Artikel 4 - Informatieverstrekking
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschik-baar aan Lanook Studio. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook in-dien deze van derden afkomstig zijn.
2. Alle schades en/of extra kosten die voortvloeien uit het niet tijdig verstrekken van de correcte gegevens door Opdrachtgever komt voor (eigen) rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Lanook Studio voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst
1. Lanook Studio voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van een bepaald resultaat. In het bij-zonder kan Lanook Studio niet garanderen dat elk (belangrijk) moment tijdens de shoot wordt vastge-legd en/of dat er foto’s en/of videomateriaal wordt gemaakt van (samenstellingen van) bepaalde per-sonen.
2. Opdrachtgevers staat ervoor in dat Lanook Studio bij de uitvoering van de shoot niet gehinderd wordt door Opdrachtgever, diens gasten of overige aan-wezigen.
3. Als de shoot door toedoen van Opdrachtgever, diens gasten of derden voor wie Opdrachtgever verantwoordelijk is, later start dan op het overeen-gekomen tijdstip heeft Opdrachtgever geen recht op het (kosteloos) inhalen van de verloren tijd.
4. Na afloop van de shoot zal Lanook Studio een se-lectie maken van de foto’s en/of het opgenomen vi-deomateriaal en dit bewerken in haar standaard stijl. Opdrachtgever verklaart daarmee bekend en akkoord te zijn. De bewerking omvat alleen kleur, licht en contrast. Wijzigingen zoals het verwijderen van objecten, omgevingsfactoren of aanpassingen aan gezicht of lichaam zijn niet bij de prijs inbegre-pen.
5. Lanook Studio stelt het resultaat van de bewerking zo snel mogelijk beschikbaar aan Opdrachtgever in een digitale omgeving. Eventueel genoemde termij-nen voor oplevering betreffen steeds slechts een schatting. Er is geen sprake van een fatale termijn.
6. Bij foto’s krijgt Opdrachtgever daarna de gelegen-heid om binnen 14 dagen het afgesproken aantal foto’s te kiezen uit de selectie. Bij video’s krijgt Op-drachtgever éénmalig de gelegenheid om binnen 14 dagen schriftelijk gewenste wijzigingen te geven. Gewenste wijzigingen dienen naar het oordeel van Lanook Studio te passen binnen haar standaardstijl. Lanook Studio zal de gewenste wijzigingen doorvoe-ren zoveel als mogelijk is binnen een bewerkingstijd van maximaal één uur. Extra uren bewerking kun-nen in overleg als meerwerk worden overeengeko-men voor een aanvullend tarief.
7. Opdrachtgever ontvangt vervolgens de definitieve video en/of de foto’s van zijn keuze zonder logo’s en/of watermerk digitaal via een beveiligde verbin-ding. Na ontvangst is Opdrachtgever verantwoorde-lijk voor het maken van een back-up. Particuliere opdrachtgevers ontvangen daarnaast per post een USB-stick met dit definitieve materiaal.
8. Foto’s, videobeelden en andere materialen die niet in de selectie door Lanook Studio zitten zijn in over-leg en tegen meerprijs verkrijgbaar als ruw materiaal (onbewerkt).
9. Lanook Studio is bevoegd om derden in te schake-len bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

Artikel 6 - Prijzen en annulering
1. De prijzen zijn in euro. Voor particulieren zijn deze inclusief btw. Voor zakelijke opdrachtgevers zijn de-ze exclusief btw. Eventuele koersverschillen, koers-opslagen en andere kosten van internationale beta-ling komen voor rekening van de Opdrachtgever.
2. Meerwerk wordt in rekening gebracht volgens de op het moment van uitvoering door Lanook Studio ge-hanteerde tarieven
3. De prijzen zijn exclusief reis- en parkeerkosten. Reiskosten met de auto worden berekend vanaf het vestigingsadres van Lanook Studio tegen €0,35 per kilometer. Parkeerkosten worden doorberekend naar de daadwerkelijk gemaakte kosten.
4. In geval van een shoot van meerdere dagdelen komen eventuele voorzieningen zoals drankjes en maaltijden voor rekening van Opdrachtgever. Daar-naast dient Opdrachtgever in geval van een meer-daagse opdracht te zorgen voor de benodigde over-nachting(en).
5. Bij totstandkoming van de overeenkomst is Op-drachtgever een aanbetaling verschuldigd van 30% van de totaalprijs. De overige 70% dient Opdracht-gever uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de datum van de shoot betaald te hebben.
6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na fac-tuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen dan wel opgeleverd dienen te worden.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volle-dig verschuldigde bedrag.
8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of sur-seance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Lanook Studio onmiddellijk opeis-baar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.
10. Opdrachtgever kan schriftelijk een opdracht annu-leren, waarbij voor particulieren de volgende annu-leringskosten gelden ten opzichte van de afgespro-ken datum in een percentage van de overeengeko-men prijs:
a. Bij annulering tot drie maanden van tevo-ren: 30%
b. Bij annulering vanaf drie maanden van te-voren: 50%
11. Opdrachtgever kan schriftelijk een opdracht annu-leren, waarbij voor zakelijke opdrachtgevers de volgende annuleringskosten gelden ten opzichte van de afgesproken datum in een percentage van de overeengekomen prijs:
a. Bij annulering tot drie maanden van tevo-ren: 50%
b. Bij annulering vanaf drie maanden van te-voren: 100%
12. Beide partijen hebben het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren (ontbinden), zonder daarvoor aan de andere partij schadever-goeding verschuldigd te zijn als de andere partij in een staat van insolventie komt te verkeren, waar-onder faillissement, surseance van betaling, wsnp, schuldhulpverlening of onderbewindstelling.
13. Lanook Studio heeft het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren (ontbinden) zonder daarvoor schadevergoeding verschuldigd te zijn en zonder het recht op terugbetaling in uitzon-derlijke situaties, waarin de (verdere) uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lanook Studio gevergd kan worden. Een voorbeeld daarvan is de situatie dat de relatie tussen Lanook Studio en de Opdrachtgever door toedoen van de Opdracht-gever, diens gasten of overige aanwezigen ernstig verstoord is geraakt, bijvoorbeeld door bedreiging en/of (seksuele) intimidatie. Deze bepaling laat alle eventuele rechten van Lanook Studio op aanspra-kelijkstelling en schadevergoeding in dergelijke ge-vallen onverlet.
Artikel 7 - Overmacht
1. Als door een geval van overmacht een geplande opdracht niet kan doorgaan, zal deze in beginsel worden verzet of verplaatst. In dat geval bepalen partijen in overleg een nieuwe datum, tijdstip en/of locatie.
2. Alleen als verzetten of verplaatsen redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Lanook Studio zich inspannen een vervangende fotograaf/videograaf te regelen met een vergelijkbare stijl om de opdracht over te nemen. De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Lanook Studio blijft dan onverkort gelden. De af-spraken met de vervanger gelden tussen Lanook Studio en de betreffende vervanger.
3. Als noch verzetten noch vervanging van de foto-graaf/videograaf na redelijke inspanningen mogelijk is, zal de overeenkomst van rechtswege worden ontbonden. Lanook Studio zal dan alle (aan)betaalde bedragen aan de Opdrachtgever te-rugbetalen. Geen van beide partijen is aan de ander schadevergoeding verschuldigd.
4. Onder overmacht aan de zijde van de Opdrachtge-ver wordt alleen verstaan: natuurrampen en/of ex-treme weersomstandigheden (KNMI code oran-je/rood); ernstige ongevallen met letsel of overlijden van de Opdrachtgever of een familielid in de twee-de graad tot gevolg; door de overheid opgelegde maatregelen waardoor de shoot helemaal niet kan/mag doorgaan.
5. Onder overmacht aan de zijde van Lanook Studio wordt in elk geval verstaan: natuurrampen en/of ex-treme weersomstandigheden (KNMI code oran-je/rood), falende techniek, apparatuur en/of gege-vensdragers, ziekte, letsel of overlijden van de foto-graaf/videograaf of van diens familieleden en/of andere dierbaren (waaronder huisdieren).

Artikel 8 - Auteursrechten, persoonlijkheidsrechten en portretrechten
1. Het auteursrecht op de foto’s (fotografische wer-ken) en video’s berust bij Lanook Studio en wordt niet overgedragen aan de Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever dit tegen een meerprijs afkoopt.
2. Bij een particuliere licentie mag de Opdrachtgever het materiaal levenslang en onbeperkt gebruiken voor privédoeleinden. Gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het is niet toege-staan om materiaal in te sturen voor wedstrijden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lanook Studio. Lanook Studio kan aan de toe-stemming voorwaarden verbinden, zoals bijvoor-beeld het vermelden van haar naam en/of logo.
3. Bij een commerciële licentie mag de Opdrachtge-ver de foto’s enkel gebruiken zoals is overeengeko-men in de offerte en/of licentieovereenkomst.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd materiaal (verder) te (laten) bewerken. Dit omvat tevens het gebruik van (Instagram) filters, aanpassen van licht en kleur. Opdrachtgever mag eventueel wel materiaal bijsnijden.
5. Bij het gebruik van het materiaal zorgt de Opdracht-gever ervoor dat de persoonlijkheidsrechten van Lanook Studio te allen tijde worden gerespecteerd.
6. Als Opdrachtgever daarvoor toestemming geeft, mag Lanook Studio het materiaal gebruiken voor haar zakelijke promotie en acquisitie, door dit bij-voorbeeld te plaatsen in haar portfolio, op haar website en/of op haar social media.
7. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle personen die op het materiaal staan afgebeeld (geportretteer-den) daarvoor toestemming hebben gegeven. De Opdrachtgever vrijwaart Lanook Studio in dat kader voor aanspraken van derden.
8. Wanneer in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het au-teursrecht. Bij inbreuk komt Lanook Studio een ver-goeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoe-ding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige en/of werkelijk geleden schade.

Artikel 9 - Privacy
1. Bij de uitvoering van de overeenkomst verzamelt en verwerkt Lanook Studio persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescher-ming. Informatie daarover kan worden gevonden in het privacystatement, dat op de website van La-nook Studio te downloaden is.

Artikel 10 - Klachten en aansprakelijkheid
1. Klachten over de diensten en werkzaamheden van Lanook Studio zal de Opdrachtgever zoveel mogelijk tijdens de shoot melden.
2. Als melding tijdens de shoot niet mogelijk is, zal Opdrachtgever klachten in elk geval schriftelijk mel-den, uiterlijk 2 (twee) maanden na oplevering van de definitieve video’s en/of foto’s.
3. Als de klacht(en) gedeeltelijk terecht zijn, zal de Opdrachtgever Lanook Studio in de gelegenheid stellen dit te herstellen door een tweede shoot van hetzelfde type, tenzij dit in verband met het type shoot onmogelijk is.
4. Klachten zijn in elk geval niet terecht als deze kritiek op de standaardstijl van Lanook Studio betreffen of als deze anderszins hetgeen Opdrachtgever redelij-kerwijs mocht verwachten op grond van de over-eenkomst en deze voorwaarden overstijgen.
5. Lanook Studio is niet aansprakelijk voor indirecte schade of immateriële schade.
6. Eventueel door Lanook Studio verschuldigde scha-devergoeding is maximaal gelijk aan 150% van de door Lanook Studio aan Opdrachtgever gefactu-reerde bedragen.
Artikel 11 - Fotoproducten
1. Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten, zoals een fotoal-bum. De aangegeven tarieven en levertijden zijn behoudens wijzigingen van leverancier.
2. Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.
3. Lanook Studio zal albums naar mijn eigen inzicht ontwerpen, waarbij zij zo redelijkerwijs mogelijk re-kening zal houden met wensen van opdrachtgever. Lanook Studio kan niet garanderen dat de door op-drachtgever aangegeven wensen beschikbaar zijn bij de leverancier of alle wensen in het ontwerp worden meegenomen.
4. Zodra het fotoproduct is goedgekeurd, betaald en besteld, kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht.Artikel 12 - Cadeaubonnen
1. Cadeaubonnen dienen vooraf te worden betaald en zijn tot 2 jaar na uitgiftedatum geldig.
2. Op het moment dat een cadeaubon wordt ingewis-seld, gelden de tarieven die op dat moment worden gehanteerd. Het bedrag van de cadeaubon wordt als korting verrekend.
3. Een cadeaubon kan nadrukkelijk niet retour worden genomen en kan evenmin worden ingewisseld voor contanten.

Artikel 13 - Rechts- en forumkeuze
1. Alle rechtsverhoudingen tussen partijen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Even-tuele geschillen zullen partijen zoveel mogelijk in goed overleg oplossen. Mocht een oplossing op die manier niet kunnen worden bereikt, dan zal het ge-schil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.Algemene voorwaarden
Lanook Studio

@lanook_studio

volg mij op instagram