PRIVACYVERKLARING LANOOK STUDIO

Lanook Studio vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gege-vensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact op-nemen via info@lamersmediaproductions.nl.

Artikel 1 Wie ben ik?

Lanook Studio is een eenmanszaak, gevestigd te (3956 TA) Leersum aan de Koningin Emmalaan 3. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84080299. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoons-gegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoelang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, adres, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Voor mijn diensten geldt daarnaast dat ik persoonsgegevens verwerk van aanwezige personen die op mijn foto’s of videobeelden staan; namelijk hun beeltenissen, namen en afhankelijk van de fotoshoot ook geboortegegevens. In beginsel geldt dat mijn op-drachtgever ervoor zorgt dat alle aanwezige personen ermee akkoord zijn dat er foto- en/of videomateriaal van hen wordt genomen. De grondslag is in dat geval dus toe-stemming. Natuurlijk blijft het mogelijk om tijdens de opnames aan Lanook Studio ken-baar te maken dat u deze toestemming toch weigert. Dat geldt ook voor foto- en video-beelden van uw minderjarige kinderen.

Ik maak daarnaast gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin de voor jou ge-maakte content met daarbij jouw (social media)naam wanneer jij hier toestemming voor hebt gegeven. Ik bewaar deze content onbeperkt in mijn archief, tenzij jij een ver-zoek doet tot verwijdering, waarna er een belangenafweging plaats zal vinden of ik mijn archief opschoon. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up na het leveren van de bestanden.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele be-drijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw nummer, e-mail, telefoonnummer, klantnummer, betalingsgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik jouw (be-drijfs)naam, adres, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie om-trent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze ge-gevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik tot slot de inhoud van jouw bericht met jouw naam en/of bedrijfsnaam. Met het schrijven van jouw recensie worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen van een van mijn klanten wanneer jij ook aanwezig bent tijdens de shoot of productie en jou daar vastleg, wanneer jij de galerij met daarin gemaakte content voor mijn klant bezoekt of via een cadeaubon. Ook kan het zijn dat ik jouw gegevens heb ver-kregen wanneer jij op een andere manier betrokken bent bij de fotoshoot of productie van mijn klant.

Ik doe mijn uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen wor-den verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructu-reerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expli-ciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een ko-pie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), Romy@lanookstudio.nl . Ik zal je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 ka-lenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de be-drijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en externe advi-seurs. Hieronder vallen mede leveranciers van fotoproducten. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar Romy@lanookstudio.nl . ls je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy beleid
Lanook Studio

@lanook_studio

volg mij op instagram